„Szukając drogi” to kolejny projekt zajęć pozalekcyjnych, który będzie realizowany w naszej szkole już od miesiąca marca br. i będzie trwał przez okres pięciu kolejnych miesięcy.
Projekt ten powstał dzięki ogłoszonemu konkursowi dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.
Głównym celem projektu jest poszerzenie oddziaływań realizowanych na zajęciach terapeutycznych i dydaktycznych, a dzięki przyznanym środkom finansowym będziemy mogli zakupić pomoce przewidziane do realizacji zajęć z najmłodszymi dziećmi, które wymagają łączenia różnorodnych metod terapeutycznych, jak również wspomagają naszych uczniów w postawach i reakcjach komunikacyjnych, rozwoju funkcji poznawczych, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz w procesie przygotowania ich do maksymalnej samodzielności w dorosłym życiu.

Projekt ten został opracowany i będzie realizowany przez
P. Magdalenę Czuk-Napierała i P. Elżbietę Kalka.