1. Termin:
  • język polski - 25.05.2021 r. , godz. 9.00
  • matematyka – 26.05.2021 r., godz. 9.00
  • język rosyjski – 27.05.2021 r., godz. 9.00
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę  8.40.
 3. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID – 19.
 4. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji albo sam jest objęty izolacją lub kwarantanną domową.
 5. Rodzic/ Opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych ( długopis z czarnym wkładem, na matematykę dodatkowo linijka).
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, można przynieść własną butelkę z wodą, która podczas egzaminu stoi na podłodze.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową) oraz dezynfekują ręce.
 10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu
  • nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni od 17.05.2021r wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni (również uczniowie odbywający zajęcia indywidualnego nauczania) będą odbywać naukę stacjonarną w szkole. W związku z powyższym przypominamy dzieciom, rodzicom i opiekunom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii.

 

2021 05 10 wracamy do szkoly2

Drodzy Uczniowie.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w  Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy o  św.  Janie  Pawle II, którego IX edycję organizuje nasza szkoła.

Zasady konkursu:

 • Zadaniem konkursowym jest napisanie listu lub wykonanie pracy plastycznej  na temat: ,,Kochany święty Janie Pawle II opowiem Ci, jak wygląda dzisiejszy świat w dobie pandemii”.
 • Napisz list lub wykonaj pracę plastyczną  tak, jakbyś usiadł przy Papieżu i opowiadał  Mu o swoich sprawach, o swojej rodzinie, o wszystkim co dla Ciebie ważne w tej trudnej rzeczywistości - w dobie pandemii.
 • Treść listu lub pracy plastycznej powinna zawierać informacje o dzisiejszej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa, w połączeniu z osobistymi przeżyciami uczestnika konkursu.
 • Uczestnik pisze jeden list (maksymalnie do 2 stron) lub wykonuje jedną pracę plastyczną w formacie A4 wykonaną techniką dowolną:  malarstwo, grafika, rysunek, szkic ...
 • Tekst listu może być drukowany lub pisany ręcznie starannym i czytelnym pismem.
 • List lub pracę plastyczną należy podpisać (na końcu listu lub z tyłu pracy plastycznej).
 • Zdjęcia pracy konkursowej należy do 18 maja  przesłać do p. Kamili Marosz lub p. Aliny Polowiec.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę i dyplom.  

Liczymy na Waszą kreatywność.

Pozdrawiamy, organizatorki konkursu: K. Marosz i A.Polowiec